1. Piotr STRYCZYŃSKI

Jestem warszawiakiem, prawnikiem, prezesem Towarzystwa Przyjaciół Pragi.

Na co dzień jestem mieszkańcem Pragi łączącym od ponad 10 lat pracę zawodową z działalnością społeczną. Pełnię funkcję animatora kulturalnego dla obszaru Nowej Pragi i reprezentuję stronę społeczną w Komitecie Rewitalizacji. Co udało mi się zrobić do tej pory? Jestem autorem projektów dotyczących podłączenia Pragi do miejskiej sieci WI-FI, stworzenia psiego wybiegu, praskiego placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych i fontanny w parku praskim. Wprowadziłem trwający od trzech lat system ochrony praskich kasztanowców, byłem inicjatorem powstania przejrzystego regulaminu wykwaterowań dla mieszkańców remontowanych budynków. Od 5 lat w ramach wolontariatu prowadzę warsztaty edukacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży. Jestem współorganizatorem „Urodzin Pragi”, „Festiwalu Filmów Przedwojennych” i „Warszawskiego Spotkania Wigilijnego”. Jako społeczny przewodnik i obrońca zabytków prowadzę działania związane z edukacją i ochrona dziedzictwa kulturowego Pragi.

Szczególnie ważne dla mnie są: poprawa jakości życia mieszkańców Pragi, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój lokalnych wspólnot i ochrona dziedzictwa kulturowego Pragi.

Jako radny będę kontynuował działania na rzecz Pragi i jej mieszkańców, zauważał i rozwiązywał problemy różnych grup społecznych, wprowadzę standardy obowiązujące w inwestycjach dotyczące przystosowania ich do osób z niepełnosprawnościami oraz wdrożę innowacyjne programy wsparcia w placówkach edukacyjnych, świetlicach i klubach sportowych.


2. Karolina KRAJEWSKA

Jestem od urodzenia związana z Pragą, patriotką rodzinnych Śliwic.

Na co dzień działam aktywnie na rzecz mieszkańców, m.in. angażując się w budżet partycypacyjny. Jestem autorką kilku zwycięskich projektów, w tym dotyczących zieleni i rowerów. Przewodniczę Radzie Kolonii Śliwice, jedynego obecnie na Pradze samorządu niższego szczebla.
 
 
 


3. Anna TOMASZEWSKA

Jestem mieszkanką Pragi II, członkinią zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Regularnie koresponduję z lokalnymi urzędnikami, domagając się między innymi dbania o ład przestrzenny i porządek w dzielnicy; sugeruję konkretne rozwiązania niektórych problemów. Opiekuję się częścią sąsiedzkiego ogródka.

Przez wiele lat pracowałam dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jako wicedyrektorka Instytutu Polskiego w Sztokholmie i kuratorka programu z obszaru sztuki, architektury i designu miałam także okazję przyjrzeć się z bliska funkcjonowaniu szwedzkich instytucji samorządowych, z którymi zrealizowałam szereg projektów. Z niektórymi spośród tych instytucji współpracuję nadal.

Szczególnie ważna jest dla mnie przestrzeń publiczna oraz poszanowanie dobra wspólnego, a także rozsądne dysponowanie środkami publicznymi. Chciałabym, aby praskie urzędy były zarządzane w sposób profesjonalny i transparentny, aby komunikacja z mieszkańcami i mieszkankami dzielnicy była prostsza i szybsza. Uważam, że dodatkowego wsparcia (oraz znacznie lepszej infrastruktury i nowoczesnego zaplecza technicznego) potrzebują lokalne instytucje kultury, w tym biblioteki, a także oddolne inicjatywy artystyczne. Zależy mi też na tym, aby lokale użytkowe na Pradze były łatwiej dostępne i tańsze, aby rzemieślnicy, artyści, a także drobni przedsiębiorcy nie wyprowadzali się stąd ze względu na zbyt wysokie czynsze.


4. Elżbieta POGOŃSKA

Jestem emerytowaną nauczycielką, pedagogiem, terapeutką, edukatorką i instruktorką profilaktyki uzależnień. Ukończyłam Liceum im. Władysława IV oraz Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim.

Na co dzień pracuję w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci (od 1991 roku). Propaguję i animuję działalność na rzecz dzieci i ich rodzin. Koordynuję funkcjonowanie czterech Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD. Realizuję działania w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia: Kluby Przyjazne Rodzinom, Wsparcie w Starcie, Baza. Jestem członkiem Dzielnicowego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy i Dzielnicowego Zespołu ds. Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

W codziennej pracy kieruję się mottem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – „róbmy wszystko, aby dzieci mogły się wychowywać w rodzinach własnych”.


5. Adam JANKIEWICZ

Jestem warszawiakiem, historykiem, prawnikiem-konstytucjonalistą, kulturoznawcą, doktorem nauk historycznych. Od urodzenia jestem związany z Pragą, mieszkam w jej centralnej części.

Jestem również autorem szeregu prac, m.in. z dziedziny historii państwa i prawa, ustroju, samorządu terytorialnego, a także ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego, rozwoju przestrzennego, studiów historyczno-urbanistycznych, dokumentacji konserwatorskich oraz szeregu opracowań z historii kartografii.
 
 


6. Piotr SKUPIEŃSKI

Jestem od 8 lat szczęśliwym mieszkańcem Pragi-Północ. Jestem żonaty, mam dwoje dzieci.

Na co dzień zawodowo – jestem technikiem – zajmuję się sprzętem medycznym. Zainteresowania – elektronika, kryminalistyka krótkofalarstwo(SP5VJS), jestem członkiem założycielem i sekretarzem Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych. Działam tez społecznie na terenie osiedla Śliwice – brałem udział w organizowanych przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego warsztatach „Osiedla Warszawy” dotyczących terenów Żerań FSO.

Szczególnie ważny dla mnie jest temat ochrony środowiska i los zwierząt w naszym otoczeniu.

Będąc radnym chciałbym kontynuować ten wątek – dbać o to by uchronić naszą dzielnicę przed niekontrolowaną rozbudową liczoną tylko zyskami developerów i postarać się wykorzystać szanse jakie może dać ta rozbudowa dla wszystkich mieszkańców Pragi.


7. Radosław BARANOWSKI

Jestem mieszkańcem Nowej Pragi, wraz z żoną Asią, dziećmi Antkiem i Zuzią oraz dwoma kotami.

Na co dzień pracuję jako programista, natomiast w wolnym czasie aktywnie działam we Wspólnocie Mieszkaniowej 11 Listopada 28, pracuję na rzecz sąsiedzkiej społeczności wykorzystując dostępne środki do poprawy jakości funkcjonalnej i estetycznej naszej dzielnicy. Angażuję się również w życie placówek edukacyjnych oraz sąsiedzkie inicjatywy mające na celu polepszanie standardu codziennego życia.

Chciałbym, aby Praga wykorzystywała swój potencjał dzielnicy kameralnej, kryjącej wiele ciekawych zakątków, pełnej zieleni i urokliwych miejsc do wypoczynku. Wyobrażam ją sobie jako miejsce przyjazne zarówno mieszkańcom jak i gościom, z dobrze zorganizowaną przestrzenią i komunikacją, a także z odpowiednią uwagą należną licznym praskim zabytkom kultury oraz przemysłu. Chciałbym wreszcie, żeby Praga była wzorem dzielnicy, w której decydujący w sprawach dotyczących codziennego życia głos mają mieszkańcy i organizacje zrzeszające osoby zaangażowane w życie społeczne.

Jako radny będę dążył do zachowania możliwie kameralnego charakteru dzielnicy, będę popierał i wspomagał inicjatywy tchnące życie w obiekty kultury, a także projekty, które pozwolą mieszkańcom naszej dzielnicy czuć się w niej dobrze i bezpiecznie. Ufam, że dzięki moim działaniom uda się wciągnąć mieszkańców Pragi w podejmowanie wspólnych decyzji o przyszłym kształcie dzielnicy.


8. Agata SZWEDOWICZ

Jestem dziennikarką, piszę głównie o książkach. Od urodzenia mieszkam na Pradze i czuję się lokalną patriotką. Nie jestem związana z żadną partią, ani z żadną nie sympatyzuję. Kocham kwiaty, grzebanie w ogródku mnie uszczęśliwia. Dużo radości sprawia mi też biblioteka sąsiedzka, którą, wraz z mamą, prowadzimy od trzech lat na Śliwicach.

Chciałabym przyczynić się do tego, żeby najważniejszym kryterium zmian w dzielnicy było dobro ich mieszkańców, a nie interesy biznesmenów. Żeby Praga zachowała swój klimat miejsca do życia dla ludzi, a nie maszynki do robienia pieniędzy dla developerów. Żeby Praga się zmieniała, ale nie traciła tego, co w niej wyjątkowe. Żeby uszanować w niej dzielnicę, która jako jedna z niewielu w Warszawie zachowała coś ze swojego przedwojennego charakteru. Mam dość naszej bezsilności w walce z absurdami biurokracji, lukami prawnymi, opieszałością służb.

W szczególności leży mi na sercu los praskiego brzegu Wisły, który powinien, moim zdaniem, zachować charakter przestrzeni wspólnej, ogólnodostępnej, o charakterze rekreacyjnym, edukacyjnym – wszystko, tylko nie kolejne biurowce czy blokasy na ostatnim dzikim brzegu rzeki stolic europejskich.


9. Jakub RAWSKI

Jestem tatą pięcioletniej Poli, urodzonym warszawiakiem, całe życie mieszkającym po prawej stronie Wisły.

Na co dzień wspieram rozwój przedsiębiorstw, zwłaszcza w zakresie ich innowacyjności. Interesuję się rozwojem miast. Mam doświadczenie w pracy w samorządzie i na rzecz samorządów. Jestem współautorem strategii rozwoju Radomia i Ostrołęki oraz, co napawa mnie wielką dumą, byłem członkiem zespołu w Urzędzie m.st. Warszawy odpowiedzialnego za opracowanie strategii #Warszawa2030. Od 3 lat składam projekty do Budżetu Partycypacyjnego, np. związane z bezpieczeństwem ruchu, zielenią, ale także likwidacją barier urbanistycznych (#barieraZOOlogiczna).

Szczególnie ważne dla mnie jest, żeby mieszkańcy angażowali się w sprawy miasta, zwłaszcza swojego najbliższego otoczenia. Szczególnie ważne dla mnie jest też to, żeby władze samorządowe, podczas podejmowania decyzji brały pod uwagę głos społeczności lokalnych.

Jako radny będę dbał o zaangażowanie mieszkańców w zarządzanie dzielnicą. Będę dbał o transparentność procesów decyzyjnych realizowanych w dzielnicy. Chciałbym żeby na Pradze rozwijała się koncepcja centrów lokalnych. Pierwsze z nich powstaje na Placu Hallera. Będę podejmował działania zmierzające ku temu aby nie było ono ostatnim. Zależy mi także na racjonalnym wykorzystaniu lokali użytkowych pozostających w zarządzie dzielnicy. Praga ma wyjątkowo bogaty zasób takich lokali, niestety nie zawsze są one wykorzystywane w sposób spójny z najlepszym interesem mieszkańców, a często nie są wykorzystywane w ogóle i miesiącami stoją puste. Zależy mi także na wspieraniu przedsiębiorców, zwłaszcza tych najmniejszych oraz osób chcących założyć firmę. Chciałbym, żeby Pragę postrzegano jako miejsce gdzie żyje się wygodnie, ale także jako miejsce gdzie panują przyjazne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.