1. Podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez wspieranie rewitalizacji i rozwoju rejonu warszawskiej Pragi
  2. Współpraca z samorządem terytorialnym, w szczególności w zakresie konsultacji społecznych i współtworzenia programu rewitalizacji rejonu warszawskiej Pragi
  3. Integrowanie organizacji pozarządowych
  4. Działania na rzecz rewitalizacji i ochrony środowiska, w szczególności rejonu warszawskiej Pragi
  5. Animowanie aktywności mieszkańców oraz sympatyków warszawskiej Pragi, nie będących jej mieszkańcami, poprzez udział w przedsięwzięciach związanych z rozwojem społecznym, gospodarczym i kulturalnym rejonu warszawskiej Pragi i całego m. st. Warszawa
  6. Wspieranie inicjatyw obywatelskich oraz promowanie idei partycypacji obywatelskiej
  7. Inicjowanie, podejmowanie i wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i anomii społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w m. st. Warszawa, w szczególności w rejonie warszawskiej Pragi
  8. Podejmowanie działalności na rzecz pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
  9. Wspieranie działań propagujących rozwój i promocję wolontariatu
  10. Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia transparentności życia publicznego
  11. Podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego – materialnego i niematerialnego – m. st. Warszawy