Uwagi kierunkowe

Park linearny podstawą koncepcji nowej “Alei Tysiąclecia”.
Wytyczenie ścieżki rowerowej w konsultowanym projekcie jest ruchem w dobrym kierunku, natomiast naszym zdaniem jest to za mało. Oprócz ścieżki rowerowej podstawą projektu powinien być park linearny z zielenią oraz ciąg pieszy dla spacerowiczów. Taka kierunkowa decyzja wymusi zmniejszenie gęstości zabudowy na niektórych odcinkach (np. okolice ul. Folwarcznej, al. Tysiąclecia 151, bazar Rogatka), ale stworzy wartościową przestrzeń dla mieszkańców oraz przyjezdnych. Inspiracją mógłby być park linearny w Nowym Jorku “The High Line”. Należy dodać, że Praga-Północ regularnie dostaje niskie oceny w subiektywnych rankingach zieleni i należy pracować nad zmianą tego wizerunku.

Tramwaj wzdłuż całej rezerwy Trasy Tysiąclecia.

Popieramy budowę tramwaju od ul. Grochowskiej do ul. Kijowskiej i uważamy jego koncepcję za słuszną, podobnie jak integrację komunikacji publicznej z SKM poprzez tunel za dworcem Warszawa Wschodnia. 

Brak uwzględnienia dawnych projektów poprowadzenia linii tramwajowej z ulicy Szwedzkiej przez Szmulki na Grochów – w tej sytuacji dobrze byłoby rozważyć alternatywy np. w kwestii komunikacji zbiorowej (i zawczasu ustalić gdzie powinny znajdować się jej przystanki).

Zwiększenie udziału miejsc pracy na prawym brzegu
Prawy brzeg, w tym Praga-Północ i Południe na skutek deindustralizacji traci swój przemysłowy charakter, a tworzące się biurowce na Woli i Służewcu powiększają nierównowagę jeśli chodzi o liczbę miejsc pracy na lewym i prawym brzegu. Postulujemy, by w miejscach, gdzie planuje się nową zabudowę, zwiększać udział miejsc pracy: biur, urzędów lub nieuciążliwego przemysłu.

Zgodność z innymi dokumentami planistycznymi.
Postulujemy aby studium i jego zapisy pozostawały w zgodzie z powstającym studium transportowym dla rejonu Warszawa-Wschód oraz powstającym obecnie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu zajezdni tramwajowej Praga.

Zgodność z dotychczasowymi konsultacjami społecznymi.
Na konsultowanym obszarze wcześniej odbyły się konsultacje społeczne ws. centrum lokalnego “Bazar Rogatka”, “Na_prawy ulic” dla ulicy Mińskiej czy programu “Zielona Grochowska”. Wyrażamy przekonanie, że wola mieszkańców wówczas wyrażona – tj. utworzenie centrum lokalnego z funkcją targową na terenie Rogatki jak i utworzenie przyjaznej np. w formie woonerfu ulicy Mińskiej – zostanie uszanowana.

Planowanie usług w parterach, zwłaszcza na Szmulowiźnie
Żywe partery to są te elementy miasta, które czynią je przyjaznym. Na Szmulowiźnie brakuje miejsc, w których można usiąść na kawę czy restauracji. Mieszkańcy zwykle muszą chodzić na Ząbkowską. Postulujemy, by wszystkie nowopowstałe budynki musiały mieć lokale użytkowe i to z rozmaitymi funkcjami: nie tylko sklepy ogólnospożywcze otwarte w godzinach 6-23.

Uwagi szczegółowe

Praga-Północ

Rejon przejazdu kolejowego przy ul. Kosmowskiej.  
Docelowa koncepcja jest słuszna, ale brakuje nam rozwiązań tymczasowych – które mogą w obecnej sytuacji wystarczyć na kilkadziesiąt lat – zwłaszcza w kwestii komunikacji rowerowej oraz transportu zbiorowego w tym rejonie oraz zagospodarowania terenu w okolicach kolejowej linii wołomińskiej.

Brak połączenia ul. Kijowskiej z ul. Kawęczyńską oraz brak zmian w układzie drogowym.
Na Pradze połączenia północ-południe, zwłaszcza przecinające linie kolejowe, są dużo słabsze od połączeń wschód-zachód. Otwarcie tunelu za dworcem Warszawa Wschodnia sprawi, że ruch kołowy z kierunku Kamionka na Nową Pragę (i odwrotnie) wzrośnie.
Bez połączenia Kijowskiej i Kawęczyńskiej będzie to oznaczało więcej aut na ul. Kawęczyńskiej, Objazdowej, Ząbkowskiej i Markowskiej.
Ponadto uważamy, że aby poprowadzić ruch w relacji N-S istniejącymi drogami (Folwarczną, Radzymińską, Białostocką i Folwarczną) trzeba pamiętać o bezpieczeństwie ruchu drogowego i zadbać o jego uspokojenie – jedną z propozycji jest stworzenie rond przy problemowych skrzyżowaniach aczkolwiek jako mieszkańcy pozostajemy otwarci na inne propozycje.

Skwer przy ul. Folwarcznej
Nasza propozycja to zaślepienie końca ul. Siedleckiej i przekształcenie terenu w prostokątny skwer miejski. Argumentujemy to istnieniem na terenie przeznaczonego w Państwa koncepcji pod zabudowę „serka” kilkunastoletniego, zdrowego drzewostanu. Teren ten był również wskazywany przez stronę społeczną (Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców “Michałów”) jako obszar potencjalnych kompensacji przyrodniczych w związku z budową ul. Nowo-kijowskiej. Do zabudowy dużo bardziej nadaje się fragment rezerwy między ul. Wołomińską i Radzymińską, gdzie obecnie rosną mało wartościowe klony jesionolistne. Ta zmiana pozwoli także na osiągnięcie wyznaczonych w strategii Warszawa 2030 celów dotyczących powierzchni zieleni urządzonej na mieszkańca przy jednoczesnym zagęszczeniu zabudowy Szmulowizny. W dodatku dodanie budynku nr VI w obszarze III przy Radzymińskiej zaburza oś widokową Alei Tysiąclecia

Wykreślenie budynków na tyłach al. Tysiąclecia 151.
Budynki na tyłach al. Tysiąclecia 151 są zbędne i będą wymagały obsługi komunikacyjnej przez teren podwórza, częściowo zielony – nasza propozycja to zachowanie całości terenu zielonego przy bloku i przekształcenie go w ogólnodostępny skwer zgodnie z propozycjami projektu do Budżetu Obywatelskiego.

Charakter placów dworcowych
Postulujemy urozmaicenie funkcji jak i charakteru placu północnego jak i południowego przy Dworcu Warszawa Wschodnia. Północnopraski plac mógłby mieć formę placu wielkomiejskiego z wysoką zielenią nawiązującą do wyższej zabudowy np. nowopowstającej zabudowy biurowej czy w dalszej perspektywie kamienic przy ul. Brzeskiej. Również charakter węzła komunikacyjnego z przystankiem M3 oraz dworcem autobusowym wskazuje na prognozowany duży ruch pieszych .
Z kolei od południowej strony proponujemy bardziej dziki, osiedlowy charakter placu z zachowaniem istniejącej zieleni, dosadzaniem niskiej zieleni, drzew owocowych, łąk oraz funkcjami wypoczynkowymi. Dla obu placów postulujemy możliwie duży udział powierzchni biologicznie czynnej.

Praga-Południe

Utworzenie Centrum Lokalnego “Rogatka”
O ile popieramy zabudowanie pierzei ul. Grochowskiej i utworzenie placu na skrzyżowaniu ul. Mińskiej wraz z rezerwą Trasy Tysiąclecia, to chcielibyśmy zaakcentować potrzebę utworzenia tam Centrum Lokalnego Rogatka poprzez:

  • wyznaczenie miejsca do stworzenia bazaru, który na zimę działałby w budynku a latem mógłby wystawiać się na zewnątrz
  • wprowadzanie tam miejsc użyteczności publicznych: np.  MAL-i, bibliotek, przestrzeni artystycznych czy edukacyjnych
  • zwiększenie placu kosztem proponowanej zabudowy

Osie widokowe na Dworzec Wschodni.
Zmiana proporcji budynku naprzeciwko Dworca Wschodniego od strony Pragi-Południe, tak by nie zaburzał osi widokowych na dworzec z ulic Bliskiej i Lubelskiej, np. w formie przerw w budynku.

Zmniejszenie intensywności zabudowy między ul. Mińską a Bliską
Dwa z planowanych budynków znajdują się w przestrzeni, z której korzystają mieszkańcy. Znajduje się tam skwer i miejsca zabaw dla dzieci. Optujemy zatem za pozostawieniem skweru i placu zabaw.